Informatie voor sportinstanties

 

Jongeren van 4 tot 18 jaar met een GelrePas die lid zijn of willen worden van een sportvereniging, hoeven hun contributie niet zelf te betalen. De contributie wordt via de gemeente Arnhem betaald tot ten hoogste de bedragen die hieronder worden genoemd.

 

Bijzonderheden

Voor de vergoeding aan de verenigingen wordt een maximum van € 225,00 per kind (per jaar) gehanteerd. Voor volwassen (vanaf 18 jaar) ontvangen verenigingen 50% van de contributie, ook met een maximale vergoeding van € 225,00 per jaar. De vergoeding geldt voor het lidmaatschap van maximaal één vereniging per jaar. Het bedrag dat niet wordt vergoed, moet de vereniging bij het lid incasseren.
Declareert u contributie voor een pashouder die volgens onze administratie al elders sport en waarvoor ook al contributie is vergoed, dan wordt u hiervan per e-mail in kennis gesteld.

Declaratieformulier

Voor het declareren van contributie maakt u gebruik van het Declaratieformulier Sport (excel 810 kB).

Toelichting declaratieformulier

Uw gegevens

Linksboven vult u alle gegevens in van uw vereniging.

Pasnummer

Hier vult u het volledige pasnummer in inclusief de gemeentecode; dit zijn de cijfers na het streepje (bijv. 123456-202). Controleer altijd of het lid in het bezit is van een geldige GelrePas. Ieder jaar krijgen de rechthebbenden een nieuwe pas toegestuurd.

Naam pashouder

Bij naam pashouder vult u de voorletters en de volledige achternaam in, zoals vermeld op de pas.

Leeftijdscategorie

Met behulp van het pijltje in deze kolom kunt u de leeftijdscategorie van de betreffende pashouder invullen (tot 18 jaar of 18 jaar en ouder).

Start- en einddatum

Vermeld hier de datum waarop het lidmaatschap ingaat en eindigt, dit dient altijd de eerste van de maand te zijn.

Aantal maanden contributie

Vermeld hier het aantal maanden dat contributie is verschuldigd voor het lopende seizoen (12 maanden, of korter wanneer het lidmaatschap later is ingegaan).

Wat u niet kunt/moet invullen
Kolom uit te keren bedragen: het systeem rekent dit automatisch uit.
Wij verzoeken u om in één keer de contributie voor een heel jaar/seizoen te declareren (of het restant hiervan). U kunt kinderen en volwassenen op hetzelfde formulier opvoeren. Let alstublieft op dat alle velden en het volledige pasnummer zijn ingevuld. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Nadat u het declaratieformulier heeft ingevuld, slaat u dit op en mailt u het naar declaratiegelrepas@arnhem.nl

Kledingbon

De kinderen hebben ook recht op een bijdrage voor sportkleding en -materiaal. Het bedrag hiervoor is minimaal € 10,00 en maximaal € 75,00 en is afhankelijk van de hoogte van de contributie.
De maximale vergoeding voor contributie en kleding tezamen bedraagt € 225,00 per jaar. Bij een contributie van € 216,00 en hoger wordt geen kledingbon verstrekt. Nadat de vereniging de contributie heeft gedeclareerd, krijgt het kind de bon thuisgestuurd.

Wat als er sprake is van extra kosten?

Wanneer een lid, behalve contributie, ook nog moet betalen voor het lidmaatschap van een sportbond of voor deelname aan wedstrijden, kunt u dit in het totaalbedrag opgeven. U moet zelf de afdracht aan de bond of de vergoeding voor de wedstrijden regelen.
Bij sommige verenigingen is het mogelijk om tegen extra betaling aan extra activiteiten (trainingen, lessen) deel te nemen of onbeperkt te sporten. Soms past dat niet binnen het gestelde maximum van € 225,00. Wij gaan er vanuit dat verenigingen dan voorzien in een oplossing. Wellicht kunt u een aangepast abonnement voor jongeren met een GelrePas samenstellen, zodat dit toch past binnen het maximum dat wordt vergoed.

Vragen

Bent u nog niet bekend met de GelrePas? Neemt u dan contact op met de heer T. Alkemade, coördinator GelrePas, tel. (026) 377 3732.

Voor vragen over het declaratieformulier of een ingediende declaratie kunt u contact opnemen met (026) 377 4666.