Informatie voor sportinstanties/-verenigingen

Jongeren van 4 tot 18 jaar met een GelrePas die lid zijn of willen worden van een sportinstantie/-vereniging, hoeven hun contributie niet zelf te betalen. De contributie wordt door de gemeente Arnhem rechtstreeks aan de betreffende sportinstantie/-vereniging betaald tot ten hoogste de bedragen die hieronder worden genoemd.

Voorwaarde hierbij is dat uw sportinstantie/-vereniging een eigen site heeft en dat de jaarcontributies daarop door de gemeente Arnhem te raadplegen zijn.

Bijzonderheden

De vergoeding van de verschuldigde jaarcontributie, voor pashouders tot 18 jaar, bedraagt maximaal € 225,00 per jaar.

Voor pashouders vanaf 18 jaar wordt 50% van de verschuldigde jaarcontributie vergoed, eveneens met een maximale vergoeding van € 225,00 per jaar.

In beide gevallen geldt de vergoeding voor het lidmaatschap van ten hoogste één sportinstantie/-vereniging per jaar.

Het bedrag dat niet wordt vergoed, moet u bij het betreffende lid incasseren.

Declareert u voor een pashouder die volgens onze administratie al elders sport en waarvoor ook al contributie is vergoed, dan wordt u hiervan per e-mail in kennis gesteld.

Wilt u zich aanmelden als sportaanbieder bij de GelrePas? Stuur dan een mail naar info-gelrepas@arnhem.nl  

Declaratieformulier

Voor het declareren van de jaarcontributie maakt u gebruik van het Declaratieformulier Sport (excel, 810kB).

Toelichting declaratieformulier

Uw gegevens

Linksboven vult u alle gegevens in van uw sportinstantie/-vereniging.

GelrePasnummer

Hier vult u het volledige pasnummer in inclusief de gemeentecode; dit zijn de cijfers na het streepje (bijv. 123456-202). Controleer altijd of het lid in het bezit is van een geldige GelrePas. Ieder jaar krijgen de rechthebbenden een nieuwe pas toegestuurd.

Naam pashouder

Bij naam pashouder vult u de voorletters en de volledige achternaam in, zoals vermeld op de pas.

Leeftijdscategorie

Met behulp van het pijltje in deze kolom kunt u de leeftijdscategorie van de betreffende pashouder invullen (tot 18 jaar of 18 jaar en ouder).

Jaarcontributie

Hier vult u, ook wanneer niet de gehele jaarcontributie is verschuldigd, altijd de volledige jaarcontributie in. Het systeem rekent, aan de hand van het aantal maanden waarop de declaratie betrekking heeft, de vergoeding namelijk automatisch uit.

Startdatum

Vermeld hier de datum waarop het lidmaatschap ingaat, dit dient altijd de eerste van de maand te zijn.

Aantal maanden

Vermeld hier het aantal maanden dat contributie is verschuldigd; 12 maanden of korter wanneer het lidmaatschap later is ingegaan. Een heel seizoen is altijd 12 maanden.

Einddatum

Vermeld hier de einddatum, altijd de eerste van de maand. U kunt hierbij het beste de startdatum van het nieuwe seizoen invullen zodat het systeem altijd de juiste vergoeding berekent. 

Wat u niet kunt/moet invullen

Kolom uit te keren bedragen: het systeem rekent dit namelijk automatisch uit.

Opslaan en verzenden van het declaratieformulier

Nadat u het declaratieformulier heeft ingevuld, slaat u dit op en mailt u het naar declaratiegelrepas@arnhem.nl  

Voor vragen over het declaratieformulier of een ingediende declaratie kunt u contact opnemen met 0800 - 1809. 

Kledingbon

De kinderen hebben ook recht op een bijdrage voor sportkleding en -materiaal. Het bedrag hiervoor is minimaal € 10,00 en maximaal € 75,00 en is afhankelijk van de hoogte van de contributie.
De maximale vergoeding voor contributie en kleding tezamen bedraagt € 225,00 per jaar. Bij een contributie van € 216,00 en hoger wordt geen kledingbon verstrekt. Nadat de sportinstantie/-vereniging de contributie heeft gedeclareerd, krijgt het kind de bon thuisgestuurd.

Wat als er sprake is van extra kosten?

Wanneer een lid, behalve contributie, ook nog moet betalen voor het lidmaatschap van een sportbond of voor deelname aan wedstrijden, kunt u dit in het totaalbedrag opgeven. U moet zelf de afdracht aan de bond of de vergoeding voor de wedstrijden regelen.
Bij sommige verenigingen is het mogelijk om tegen extra betaling aan extra activiteiten (trainingen, lessen) deel te nemen of onbeperkt te sporten. Soms past dat niet binnen het gestelde maximum van € 225,00. Wij gaan er vanuit dat verenigingen dan voorzien in een oplossing. Wellicht kunt u een aangepast abonnement voor jongeren met een GelrePas samenstellen, zodat dit toch past binnen het maximum dat wordt vergoed.


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in voor kinderen en jeugd tussen 4-18 jaar uit gezinnen die niet in aanmerking komen voor de GelrePas, maar toch een laag besteedbaar inkomen hebben. Wij betalen voor deze kinderen en jongeren de contributie en/of het lesgeld, en eventueel de benodigde attributen.

Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen met een minder besteedbaar inkomen gewoon meedoen!

Kijk voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/